moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin